Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaszowice

OGŁOSZENIE 

WÓJTA GMINY DOMASZOWICE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  zmian w Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaszowice

 

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012.647 z późn.zm.) oraz na podstawie art.39 ust.1 pkt.2 i 3, art.54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2013.1235), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

1) projektu zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaszowice

2) prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmian w studium,

w dniach od 10 luty 2015 r. do 12 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Domaszowicach ul. Główna 26 pokój nr 6 w godz. od 800 do 1400.

Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 20 lutego 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Domaszowicach ul. Główna 26 w sali narad Urzędu Gminy, ul. Główna 24  o godz. 1200.

Zgodnie z art.11 pkt.11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu studium.

Zgodnie z art. art. 29, art.34, art. 39 ust.1 pkt.3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektów dokumentów.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być wnoszone do Wójta Gminy Domaszowice

 1. w formie pisemnej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
 2. ustnie do protokołu,
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia  14 kwietnia 2015 r.

Wójt Gminy Domaszowice

Zenon Kotarski

Metryczka
 • wytworzono:
  02-02-2015
  przez: Stanisława Kramarz
 • opublikowano:
  02-02-2015 15:18
  przez: Cezary Biernacki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 3620
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl