Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży KW OP1U00036401/2, OP1U00042897/0, OP1U00078844/5

Domaszowice 2015-06-01          

W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I

p r z e z n a c z o n y c h   d o   s p r z e d a ż y

W związku z wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR. 0050.37.2013 z dnia 9 kwietnia 2013 r.   W ó j t   G m i n y   wyznacza do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość niezabudowaną obejmującą: 

- działkę numer 11 o pow. 0,5000 ha, położoną w obrębie Nowa Wieś z karty mapy 1, posiadająca urządzoną księgę wieczystą numer OP1U00036401/2.

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś  teren oznaczony jest symbolem MM – tereny zabudowy mieszanej ZN - tereny zieleni nieuporządkowanej i RP – tereny użytków rolnych bez prawa zabudowy

Cena nieruchomości:  36 114,80 zł brutto

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz w sołectwie Strzelce  na okres 6 tygodni  tj. od dnia  01 czerwca 2015. Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do dnia 14 lipca  2015 roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).

 Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Domaszowice pok. nr 10.        

Wójt Gminy

Zenon Kotarski


Domaszowice 2015-06-01

W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I

p r z e z n a c z o n y c h   d o   s p r z e d a ż y

W związku z wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR. 0050.48.2014 z dnia 14 maja 2014 r.   W ó j t   G m i n y   wyznacza do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowane obejmujące: 

- działka numer 120/1 o pow. 0,3300 ha, położona w obrębie Strzelce z karty mapy 3, posiadająca urządzoną księgę wieczystą numer OP1U00042897/0.

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Strzelce teren oznaczony jest symbolem 16 ZMU – tereny pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną z usługami. 

Cena nieruchomości:  43 147,17 zł brutto

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz w sołectwie Strzelce  na okres 6 tygodni  tj. od dnia  01 czerwca 2015. Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do dnia 14 lipca  2015 roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).

     Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy  Domaszowice pok. nr 10.          

Wójt Gminy

Zenon Kotarski


Domaszowice 2015-06-01          

W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I

p r z e z n a c z o n y c h   d o   s p r z e d a ż y

W związku z wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR. 0050.38.2015 z dnia 5 maja 2015 r.   W ó j t   G m i n y   wyznacza do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowane obejmujące: 

- działka numer  388/2 o pow. 0,7100 ha, położona w obrębie Siemysłów z karty mapy 3, posiadająca urządzoną księgę wieczystą numer OP1U00078844/5.

W  planie zagospodarowania przestrzennego wsi Siemysłów  teren oznaczony jest symbolem MM – tereny zabudowy mieszanej i  RP - tereny  użytków rolnych bez prawa zabudowy. 

Cena nieruchomości:  52 206,30 zł brutto

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz w sołectwie Strzelce  na okres 6 tygodni  tj. od dnia  01 czerwca 2015. Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do dnia 14 lipca  2015 roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Domaszowice pok. nr 10.                

Wójt Gminy

Zenon Kotarski

 

Metryczka
 • wytworzono:
  01-06-2015
  przez: Helena Małaczyńska
 • opublikowano:
  01-06-2015 11:48
  przez: Cezary Biernacki
 • zmodyfikowano:
  10-06-2015 12:56
  przez: Cezary Biernacki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 2444
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl