Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Domaszowice

PDFogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2016           

Domaszowice, dnia 02.01.2017 r.

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Domaszowice” wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę nr 1 złożoną przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o. o.,
ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów

UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Domaszowice” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 P.z.p.

Zgodnie z zapisami  SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się następującymi kryteriami wyboru ofert:

1) cena brutto – 60%

2) pojazdy z normą minimum Euro 5 – 40%

i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i P.z.p. oraz zaoferuje najkorzystniejszą ofertę.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty (gdzie wykluczono: 0 ofert, odrzucono: 0 ofert) złożone przez:

1. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o. o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, z zaoferowaną ceną brutto: 212 568,23 zł oraz ogólną sumą punktów 100,00, z tego: cena brutto – 60 pkt, pojazdy z normą minimum Euro 5 – 40 pkt.

2. A.S.A. Lubliniec Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 5, 42-700 Lubliniec, z zaoferowaną ceną brutto: 318 847,10 zł oraz ogólną sumą punktów 48,00, z tego: cena brutto – 40,00 pkt, pojazdy z normą minimum Euro 5 – 8,00 pkt.

Mając zatem na uwadze, że Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu a Ich oferty były zgodne z przepisami P.z.p. oraz odpowiadały treści SIWZ należało wybrać ofertę Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o. o.,
ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów zgodnie z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 P.z.p.

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                       Zenon Kotarski

                                                                                                                / - /

PDFInformacja z otwarcia.pdf

 

Domaszowice 2016-12-16

 
 
Ogłoszenie nr 363874 - 2016 z dnia 2016-12-09 r.
Domaszowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 362758-2016
Data: 08/12/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Domaszowice, Krajowy numer identyfikacyjny 53141313600000, ul. ul. Główna  26, 46146   Domaszowice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 108 250, e-mail m.morga@domaszowice.pl, faks 774 108 250.
Adres strony internetowej (url): www.domaszowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: brak informacji dot. języka w jakim mogą być sporządzone oferty
W ogłoszeniu powinno być: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzone oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski
 
 
 
Ogłoszenie nr 362758 - 2016 z dnia 2016-12-08 r.
Domaszowice: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Domaszowice
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Domaszowice, krajowy numer identyfikacyjny 53141313600000, ul. ul. Główna  26, 46146   Domaszowice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 108 250, e-mail m.morga@domaszowice.pl, faks 774 108 250.
Adres strony internetowej (URL): www.domaszowice.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
http://www.bip.domaszowice.pl/345/148/przetargi-i-zapytania-ofertowe.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://www.bip.domaszowice.pl/345/148/przetargi-i-zapytania-ofertowe.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
w formi pisemnej (oryginał)
Adres:
Urząd Gminy Domazowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, pokój nr 1 (SEKRETARIAT)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Domaszowice
Numer referencyjny: ZP.271.5.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Gmina Domaszowice położona jest w północnej części województwa opolskiego, na granicy z województwem wielkopolskim. Sąsiaduje z gminami: Świerczów, Namysłów, Wołczyn, Pokój i Rychtal. W jej zasięgu administracyjnym znajduje się 11 sołectw: Domaszowice, Dziedzice, Gręboszów, Nowa Wieś, Polkowskie, Siemysłów, Strzelce, Wielołęka, Włochy, Woskowice Górne i Zofijówka. Powierzchnia gminy wynosi 114 km², liczba mieszkańców – 3 630 osób (stan na dzień 30.09.2016 r.). Przez gminę przebiega droga krajowa nr 42 Oleśnica - Kluczbork oraz dwutorowa linia kolejowa tej samej relacji. W Gminie Domaszowice przewidywany strumień odpadów komunalnych w 2017 roku będzie wynosił: odpady komunalne zmieszane – 308,10 Mg tworzywa sztuczne – 19,74 Mg szkło – 51,91 Mg papier i makulatura – 5,56 Mg odpady wielkogabarytowe – 24,34 Mg Ilość odpadów komunalnych podana powyżej jest orientacyjna i wynika ze sprawozdań za rok 2016 r. i 2015 r. składanych Wójtowi Gminy Domaszowice przez przedsiębiorców działających na terenie Gminy Domaszowice. Strumień odpadów komunalnych w 2016 r. kształtował się następująco: odpady komunalne zmieszane 333,84 Mg tworzywa sztuczne - 20,46 Mg szkło - 51,22 Mg papier i makulatura - 4,54 Mg odpady wielkogabarytowe – 22,44 Mg Ilość i rodzaj odpadów komunalnych w 2015 r. : odpady komunalne zmieszane 282,36 Mg tworzywa sztuczne - 19,01 Mg szkło - 52,6 Mg papier i makulatura - 6,58 Mg odpady wielkogabarytowe – 26,24 Mg Założenia do zabudowy mieszkaniowej gminy Budynki mieszkalne - 1073 w tym: - zabudowa mieszkaniowa - 1027 - zabudowa wielorodzinna - 46 Wartości te ciągle ulegają zmianie. Założenia w zakresie szacowania długości przejazdu – założenia dla wszystkich frakcji - długość dróg na terenie gminy: - drogi gminne – 29,1 km - drogi powiatowe – 52,9 km - drogi wojewódzkie – 11,6 km - drogi wewnętrzne - dojazdowe – 10,0 km 1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Domaszowice, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), zapisami Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XX/271/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. - Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017 oraz postanowieniami Uchwały nr XVI.92.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Domaszowice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016 r., poz. 1402), oraz Uchwały nr XV.84.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016 r., poz. 963) i Uchwały nr XVI.93.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV.84.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016 r., poz. 1403). Zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego zebrane odpady należy dostarczyć do właściwej dla regionu północnego określonej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych; - Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach oraz kontenerach pochodzących z nieruchomości zamieszkałych; - Odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych z nieruchomości zamieszkałych, zbieranych w workach, pojemnikach oraz kontenerach w odpowiednich kolorach: a) papier oraz tworzywa sztuczne – kolor niebieski lub kolor żółty b) szkło – kolor zielony c) odpady komunalne ulegające biodegradacji – osobny worek (właściciel nieruchomości może posiadać własny przydomowy kompostownik – wówczas jest zwolniony z obowiązku oddawania odpadów biodegradowalnych) - Transport odpadów; - Utrzymanie porządku i czystości wokół pojemników podczas odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; - Odbiór mebli, sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz przedmiotów wielkogabarytowych nie rzadziej niż raz na pół roku odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych; - Odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych z Osiedla 40-lecia z częstotliwością nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. 2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone z niżej wymienioną częstotliwością z uwzględnieniem obecnego harmonogramu zamieszczonego w załączniku nr 1 do umowy. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania przez siebie harmonogramu oraz przedstawienia go Zamawiającemu nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem wykonania usługi, w celu zatwierdzenia, jak również dostarczenia przez Wykonawcę do każdej nieruchomości objętej odbiorem odpadów komunalnych. Harmonogram powinien być aktualizowany tak, aby uwzględniał zmieniające się warunki np. powstawanie nowych ulic, osiedli mieszkaniowych, budynków: 1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, natomiast osiedle 40-lecia w Domaszowicach: nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu; 2) papier oraz tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, natomiast osiedle 40-lecia w Domaszowicach oraz domy wielorodzinne w Zalesiu: nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu; 3) szkło – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, natomiast osiedle 40-lecia w Domaszowicach oraz domy wielorodzinne w Zalesiu: nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu; 4) odpady zielone – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada, natomiast osiedle 40-lecia w Domaszowicach oraz domy wielorodzinne w Zalesiu: nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu. 3. Wykonawca musi odbierać odpady komunalne w sposób zapewniający nieprzepełnienie pojemników, worków, kontenerów (patrz wzór harmonogramu wywozu odpadów – załącznik nr 1 do umowy). 4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem akcji wystawka. 5. Odbiór odpadów komunalnych powinien odbywać się od poniedziałku do soboty w godz. 6.00 – 22.00 6. Odbioru odpadów komunalnych należy dokonywać: a) systematycznie i bez jakiejkolwiek przerwy, w sposób nie zakłócający odpoczynku nocnego oraz ruchu drogowego, b) w terminach wynikających z harmonogramów, niezależnie od warunków atmosferycznych, c) pojazdami specjalistycznymi przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie odpadów. 7. Wykonawca wyposaży właścicieli nieruchomości nieodpłatnie w worki (nie będące pojemnikami w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) do segregacji odpadów komunalnych w odpowiednim kolorze. Dostarczy mieszkańcom na indywidualne zgłoszenie dodatkową liczbę worków wg potrzeb, jak również zapewni ich odbiór i zagospodarowanie. Worki powinny mieć pojemność 120 litrów. Wykonawca dostarczy również właścicielom nieruchomości zamieszkałych informację w jaki sposób powinni segregować odpady komunalne. 8. Wykonawca umożliwi zakup, dzierżawę, najem pojemników do zbierania odpadów komunalnych zgodnych z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaszowice, z zastrzeżeniem, iż ceny zakupu, dzierżawy, najmu nie mogą odbiegać od średnich cen rynkowych. Kosztem zakupu obciąży osobę zamawiającą dany pojemnik i indywidualnie się z nią rozliczy, nie obciążając kosztami Gminy. 9. Przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.). Każdorazowe przekazanie odpadów powinno być udokumentowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a dokumenty udostępniane Zamawiającemu, tj. karty przekazania odpadów. 10. Przekazanie do odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, aluminium, stali, w tym z blachy stalowej, papieru, szkła gospodarczego powinno być potwierdzone w celu wykazania przez Zamawiającego poziomu odzysku i recyklingu tych odpadów, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisach wykonawczych. 11. Wykonawca ma obowiązek uporządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków, pojazdów w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów. 12. Wykonawca jest zobowiązany naprawić wszystkie szkody wyrządzone podczas wykonywania usługi związanej z odbiorem odpadów komunalnych, prowadzić i przekazywać Zamawiającemu wykaz nieruchomości, z których zostały odebrane zmieszane i selektywnie odebrane odpady komunalne. 13. Kontrola obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez poszczególnych właścicieli nieruchomości. W przypadku niedopełnienia w/w obowiązku, Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni, pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć materiał dowodowy umożliwiający identyfikację nieruchomości, który potwierdzi w sposób niepodważalny brak segregacji odpadów. Wykonawca wskazuje również Zamawiającemu właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem. 14. Wykonawca zobowiązany jest do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych oraz przedstawienia Zamawiającemu wagi przekazanych odpadów komunalnych, Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów. Wykonawca będzie prowadził i przedkładał Zamawiającemu dokumentację z realizacji przedmiotu zamówienia tj.: a) miesięczne zestawienie odebranych odpadów komunalnych zmieszanych, w terminie 10 dni od dnia zakończenia danego miesiąca; b) miesięczne zestawienie odpadów komunalnych segregowanych, w terminie 10 dni od dnia zakończenia danego miesiąca. 15. Wykonawca umożliwi wykonywanie usług dodatkowych na zlecenie właściciela nieruchomości (np. mycie i dezynfekcja pojemników), obciążając za te czynności właściciela nieruchomości zamawiającego daną obsługę. 16. PSZOK nie podlega obsłudze Wykonawcy. 17. Składający oferty Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem i w następstwie podpisania umowy. 18. Wykonawcy są odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ wraz z jej załącznikami, wszelkimi zmianami do SIWZ sporządzonymi w okresie przetargowym oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonywanie usług. 19. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań (np. wizyta w miejscu realizacji usługi, objechanie trasy) w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisania umowy. 20. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ i ofercie. 21. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 22. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 23. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy. 24. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 25. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą). 26. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca do wykonywania czynności określonych w przedmiocie niniejszego zamówienia zatrudniał osoby na podstawie umów o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłożenia przez Wykonawcę, kopii zanonimizowanych umów o pracę z zatrudnionymi przez niego pracownikami. 27. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawcy. 28. Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podstawie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:90512000-9, 90513100-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 12

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca jest zobowiązany wykonywać zamówienie w terminie: od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów obejmujące gminę Domaszowice
Informacje dodatkowe zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów obejmujące gminę Domaszowice
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli przedstawi wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (własność, najem, dzierżawa i inne), a w szczególności przedstawi, że dysponuje: - min. 2 pojazdami do opróżniania pojemników o pojemności 110 l, 120 l, 240 l i 1100 l; - min. 2 pojazdami do opróżniania pojemników/kontenerów o pojemności KP-7; - min. 1 pojazdem z dźwigiem HDS do opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów; - systemem monitoringu bazującym na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającym trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju pojazdu oraz system czujników zapisujących dane o miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów (ewidencja); - systemem do identyfikacji i zapisu danych o rodzajach opróżnianych konkretnych pojemnikach/kontenerach oraz odbieranych workach – zapis danych o ilości odbieranych odpadów może być dokonywany jako „spis z natury” zapis ręczny, który będzie prowadził jeden z pracowników podczas odbioru odpadów. Zapis ten może być udostępniony również w formie elektronicznej oraz papierowej (Word, Excel)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe: Wyposażenie powinno spełniać wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz.122)
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego ,że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert , lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 6.7.2a, 6.7.2b, 6.7.2c składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: -nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (zamiast odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Dokument wymieniony w pkt. a i b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a dokument wymieniony w pkt. c powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W/w oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do oferty.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wypełniony i podpisany formularz oferty oraz pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wykocę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto 60
pojazdy z normą minimum Euro 5 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Projekt umowy przedstawiono jako załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w drodze aneksu, nie naruszając ustawy. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: TAK. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: W następujących przypadkach: 1. Zmiana terminu realizacji umowy: 1) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty, 2) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania. 2. Zmiany terminów i warunków płatności: 1) będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy, 2) będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę, 3) konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia lub umowy kredytowej lub innych dokumentów określających źródła finansowania zamówienia. 3. Pozostałe zmiany: 1) zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku, 2) zmiany dotyczące nazwy i siedziby wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne, 3) zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie, 4) zmniejszenie lub zwiększenie ilości zawartych w cenniku, w zakresie ilościowym i wartościowym na skutek okoliczności niezależnych i niezawinionych przez strony, 5) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, 6) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 7) wprowadzenia zmian w stosunku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wykonywania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu umowy, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia, 8) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca, 9) zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności obniżające koszty ponoszone przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też, kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, 10) zmiany dotyczące podwykonawstwa. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia może: - powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom, - wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w złożonej ofercie, - wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w złożonej ofercie, - zrezygnować z podwykonawstwa. Na wyżej wymienione zmiany Zamawiający musi wyrazić zgodę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16/12/2016, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


PDFSIWZ.pdf

DOCzał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.doc

DOCXzał. nr 1 do formularza oferty - oświadczenie o wykluczeniu.docx

DOCXzał. nr 2 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu.docx

DOCzał. nr 3 do formularza oferty - wykaz narzędzi.doc

DOCXzał. nr 4 do formularza oferty - oświadczenie o grupie kapitałowej.docx

PDFzał. nr 2 do SIWZ - projekt umowy.pdf

PDFPlan-gospodarki-odpadami.pdf

PDFuchwalaxvi9220162016-06-21-w-sprawie-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku.pdf

PDFuchwalaxv8420162016-04-15-w-sprawie-odbierania-odpadow-komunalnych.pdf

PDFuchwalaxvi9320162016-06-21-w-sprawie-zm-uchwaly-dot-odbierania-i-zagospodarowania-odpadow-komunalnych.pdf

 
Metryczka
 • opublikowano:
  08-12-2016 16:15
  przez: Marta Morga
 • zmodyfikowano:
  19-01-2017 15:25
  przez: Marta Morga
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 3161
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl