Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości określonej w księdze OP1U0009349/1, w miejscowości Strzelce

O G Ł O S Z E N I E

 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z  2015 r. poz. 1774 ze zm.) i  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z poźn. zm.).

 

Wójt Gminy Domaszowice

o g ł a s z a

I  publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 

nieruchomości niezabudowanej  w miejscowości  Strzelce obejmującej działkę numer 345/6 o pow. 0,6100 ha  z karty mapy 4, księga wieczysta numer OP1U0009349/1. Nieruchomość położona w sąsiedztwie terenów zabudowy wiejskiej i gruntów rolnych, II linia zabudowy względem głównej drogi wiejskiej, pozostaje  w zasięgu  sieci uzbrojenia ternu w e.e. i wodę. W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Strzelce teren oznaczony jest w połowie (3050 m²) symbolem 25 ZMU- tereny pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną z usługami pozostała część nieruchomości nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaszowice teren w połowie (3050  m²) oznaczony jest symbolem R – tereny użytków rolnych.

Nieruchomość nie posiada obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto                  54 651,00 zł

Wysokość wadium :                                                    5 500,00

Minimalne postąpienie :                                                 600,00

Przetarg odbędzie się dnia  23 stycznia 2017 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Gminy  Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 17 stycznia 2016 r. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone. Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczone będą  koszty geodezyjne w kwocie 396,00 zł W/w należności płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

Uwaga

W przetargu może  uczestniczyć rolnik indywidualny, który spełnia warunki określone w art. 6 ustawy z dnia  11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego  (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.) i  przedłoży Komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 oraz  podmioty określone w art. 2a ust. 4 cytowanej ustawy.

Jednocześnie nadmieniam, że w przypadku nie uzyskania zgody od Prezesa Agencji w świetle art. 2a ust. 4 ww. ustawy Gmina odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży.

                                                                                                                   Wójt  Gminy

Domaszowice 2016-12-21                                                                     Zenon Kotarski 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  21-12-2016
  przez: Helena Małaczyńska
 • opublikowano:
  21-12-2016 14:13
  przez: Cezary Biernacki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 2279
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl