Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY KW OP1U/00041886/3, OP1U/00042897/0, OP1U/00009349/1, OP1U/00077720/3 W MIEJSCOWOŚCIACH WIELOŁĘKA I STRZELCE

Domaszowice 2017-04-20

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży

W związku z wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR. 0050.46.2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r. Wójt Gminy przeznacza do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość niezabudowaną obejmującą: 

- działkę numer 251 o pow. 0,1700 ha, położoną w obrębie Wielołęka z karty mapy 1, posiadająca urządzoną księgę wieczystą numer OP1U/00041886/3.

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wielołęka teren oznaczony jest symbolem KUd- drogi klasy dojazdowej

Cena nieruchomości: 5 661,00 zł brutto

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz w sołectwie Strzelce na okres 6 tygodni tj. od dnia 20 kwietnia 2017. Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do dnia 2 czerwca 2017 roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Domaszowice pok. nr 10.          

                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                 Zenon Kotarski


Domaszowice 2017-04-20

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży

W związku z wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR. 0050.46.2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r. Wójt Gminy przeznacza do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość niezabudowaną obejmującą: 

- działkę numer 537/1 o pow. 1,0600 ha, położoną w obrębie Strzelce z karty mapy 2, posiadająca urządzoną księgę wieczystą numer OP1U/00042897/0.

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Strzelce teren w części 3400 m² oznaczony jest symbolem 45 ZMU – tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, pozostała część 7200 m² nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaszowice nieruchomość oznaczona jest symbolem R - tereny użytków rolnych.

Cena nieruchomości: 73 490,88 zł brutto

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz w sołectwie Strzelce na okres 6 tygodni tj. od dnia 20 kwietnia 2017 r. Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do dnia 2 czerwca 2017 roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Domaszowice pok. nr 10.          

Wójt Gminy

Zenon Kotarski


Domaszowice 2017-04-20

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży

W związku z wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR.0050.62.2016 z dnia 15 lipca 2016 r. Wójt Gminy przeznacza do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość niezabudowaną obejmującą: 

- działkę numer 345/6 o pow. 0,6100 ha, położoną w obrębie Strzelce z karty mapy 4, posiadająca urządzoną księgę wieczystą numer OP1U/00009349/1.

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Strzelce teren w połowie (3050 m²) oznaczony jest symbolem 25 ZMU – tereny pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną z usługami, pozostała część nieruchomości nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaszowice nieruchomość oznaczona jest symbolem R - tereny użytków rolnych.

Cena nieruchomości: 54 651, 00 zł brutto

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz w sołectwie Strzelce na okres 6 tygodni tj. od dnia 20 kwietnia 2017 r. Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do dnia 2 czerwca 2017 roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Domaszowice pok. nr 10.          

Wójt Gminy

Zenon Kotarski


Domaszowice 2017- 04-20

W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I

p r z e z n a c z o n y c h   d o   s p r z e d a ż y

W związku z podjętą Uchwałą Nr XXX.222.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 maja 2014 r. Wójt Gminy Domaszowice, przeznacza się do sprzedaży:

- w drodze przetargu budynek po byłej szkole, stanowiący odrębną nieruchomość o pow. użytkowej 651,49 m² wraz z pomieszczeniami gospodarczymi, w budynku gospodarczym wolno stojący o pow. 62,40 m² położony w miejscowości Strzelce 42/2 obejmujący działkę numer 538/1 o pow. 0,4900 ha w udziale 82/100 z karta mapy 2, księga wieczysta nr OP1U/00077720/3.

W panie zagospodarowania przestrzennego wsi Strzelce teren oznaczony jest symbolem 43U – usługi z zakresu oświaty z możliwością adaptacji na cele usługowe inne lub mieszkaniowe.

Cena nieruchomości brutto   -    335 139,00 zł

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz w sołectwie Strzelce na okres 6 tygodni tj. od dnia 20 kwietnia 2017 roku. Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do 2 czerwca 2017 roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016, poz. 2147 ze zm.).

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

Wójt Gminy

Zenon Kotarski

Metryczka
 • wytworzono:
  20-04-2017
  przez: Helena Małaczyńska
 • opublikowano:
  20-04-2017 12:12
  przez: Cezary Biernacki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 1921
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl