Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do sprzedaży określone w księdze: OP1U/00077720/3 w miejscowości Strzelce

Domaszowice 2018-02-07

W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I

p r z e z n a c z o n y c h d o s p r z e d a ż y

W związku z podjętą Uchwałą Nr XXX.222.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 maja 2014 r. Wójt Gminy Domaszowice, przeznacza się do sprzedaży:

w drodze przetargu budynek po byłej szkole, stanowiący odrębną nieruchomość o pow. użytkowej 651,49 m² wraz z pomieszczeniami gospodarczymi, w budynku gospodarczym wolno stojący o pow. 62,40 m² położony w miejscowości Strzelce 42/2 obejmujący działkę numer 538/1 o pow. 0,4900 ha w udziale 82/100 z karty mapy 2, księga wieczysta nr OP1U/00077720/3.

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Strzelce teren oznaczony jest symbolem 43U – usługi z zakresu oświaty z możliwością adaptacji na cele usługowe inne lub mieszkaniowe.

Cena nieruchomości brutto - 335 781,00 zł

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz w sołectwie Strzelce na okres 6 tygodni tj od dnia 7 lutego 2018 roku. Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do 21 marca 2018 roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016, poz. 2147 ze zm.)

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

Wójt Gminy

Zenon Kotarski

Metryczka
 • wytworzono:
  07-02-2018
  przez: Helena Małaczyńska
 • opublikowano:
  07-02-2018 12:50
  przez: Cezary Biernacki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 1418
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl