Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty konkurs ofert w sferze kultury fizycznej na 2019 rok

Wójt Gminy Domaszowice ogłasza
otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych
w 201
9 roku przez organizacje pozarządowe w sferze:

A. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Domaszowice z wyłączeniem sportu szkolnego.
B. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Domaszowice w sporcie szkolnym.

I. Rodzaj zadania:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

1. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, polegające w szczególności na:

- uczestnictwie zawodników w imprezach sportowych o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, jak i międzynarodowym,

- podnoszeniu poziomu sportowego zawodników poprzez systematyczną pracę szkoleniowo - wychowawczą i udział w obozach szkoleniowo-wypoczynkowych,

- organizowaniu imprez i zawodów sportowych na terenie gminy,

- organizowaniu zajęć i imprez rekreacyjnych ogólnie dostępnych dla mieszkańców gminy,

- propagowaniu kultury fizycznej w środowisku wiejskim gminy.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2019 roku wynoszą:

- na zadanie opisane w punkcie A - 35.000 zł,

- na zadania opisane w punkcie B - 15.000 zł.

2. W 2018 r. na realizację zadań przekazano organizacjom pozarządowym w sferze kultury fizycznej kwotę 50.000 zł (zadanie A - 40.000 zł, zadanie B - 10.000 zł), w 2017 roku kwotę 50.000 zł (zadanie A - 40.000 zł, zadanie B - 10.000 zł), w 2016 roku kwotę 50.000 zł (zadanie A - 40.000 zł, zadanie B - 10.000 zł).

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacje na realizację zadań publicznych określonych w niniejszym ogłoszeniu mogą otrzymać podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

2. Podmioty określone w punkcie 1 mogą otrzymać dotację na realizację zadania po złożeniu oferty wg wzoru określonego przez rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

3. Oferty konkursowe powinny spełniać wymagania opisane w art. 14 wyżej cytowanej ustawy oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie.

4. Powierzenie wykonania ww. zadań lub wsparcie ich realizacji i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ww. ustawy lub innych właściwych przepisów.

5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowania w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

6. Wójt Gminy może:

- odwołać konkurs bez podania przyczyny,

- przesunąć termin składania ofert,

- dokonać zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

IV. Terminy i warunki realizacji zadań:

1. Zadania powinny być realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 roku.

2. Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach.

V. Termin i sposób składania ofert:

1. Oferty dotyczące powierzenia lub wspierania realizacji publicznych zadań gminy w ww. zakresach należy składać w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 01 marca 2019 r. do godz. 1530 z dopiskiem "Otwarty konkurs ofert", w Sekretariacie Urzędu Gminy Domaszowice ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Sekretariacie lub data wpłynięcia przesyłki (nie data stempla pocztowego).

2. Oferty mogą być składane na zadania wymienione w ogłoszeniu, jako oferty wspólne kilku podmiotów.

3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy na wykonanie zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonywania tego zadania określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

4. Do oferty należy dołączyć oświadczenie wg. wzoru dołączonego do niniejszego ogłoszenia.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert:

1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.

2. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.

4. Do rozpatrzenia ofert pod względem formalnym i merytorycznym zostanie powołana komisja konkursowa. Przy ocenie ofert na dotacje uwzględnia się w szczególności:

1) celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką Gminy oraz niniejszym ogłoszeniem,

2) posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,

3) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,

4) osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu,

5) ocenę realizacji wcześniejszych edycji projektów, w tym ich liczbę i tradycje,

6) pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektów samorządu gminnego, powiatowego lub administracji rządowej oraz innych partnerów publicznych i prywatnych,

7) posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa dotyczącymi proponowanego zadania,

8) rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, w porównaniu z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi,

9) rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu Gminy.

5. Umowa zostanie zawarta z organizacjami których oferta zostanie pozytywnie oceniona przez komisję i zapewni realizację przynajmniej czterech zadań opisanych w niniejszym ogłoszeniu w dziale I. Rodzaj zadania ustęp 1.

VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju:

a. w roku ogłoszenia konkursu:

- nie zrealizowano i nie ma w trakcie realizacji zadań w momencie ogłoszenia niniejszego konkursu ofert,

b. w roku poprzednim:

- zrealizowano zadanie określone w punkcie A niniejszego ogłoszenia, planowany koszt zadania – 40.600,00 zł, wysokość przekazanej dotacji – 40.000,00 zł,

- zrealizowano zadanie określone w punkcie B niniejszego ogłoszenia, planowany koszt zadania – 10.260,00 zł, wysokość przekazanej dotacji – 10.000,00 zł.

 

Do pobrania:

DOCOświadczenia do oferty.doc

 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-02-2019
  przez: Cezary Biernacki
 • opublikowano:
  07-02-2019 15:17
  przez: Cezary Biernacki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 1772
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl