Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Wójta Gminy Domaszowice o możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w 2019 roku

Informacja Wójta Gminy Domaszowice o możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

    Na podstawie art. 15 ust. 2a oraz 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały  Nr II.7.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Domaszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”,

Wójt Gminy Domaszowice informuje,

że organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać kandydatów w skład komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

            1)    są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

            2)    nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;

            3)    nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym  lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego;

            4)   przed upływem trzech lat od wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem, albo nie były członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych podmiotów ubiegających się o udzielenie dotacji.

Zadaniem komisji konkursowej jest:

            1)  ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych
            w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia
            o konkursie;

            2)  proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;

            3)   rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Domaszowice.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny,  jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia należy składać do dnia 25.02.2019 r. do godz. 15.30  w Sekretariacie Urzędu  Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

DOCformularz zglasz kandydata.doc

Metryczka
 • wytworzono:
  20-02-2019
  przez: Cezary Biernacki
 • opublikowano:
  20-02-2019 14:31
  przez: Cezary Biernacki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 4744
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl