Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2020 roku

 

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


INFORMACJA O ZAWIESZENIU DYŻURÓW URZĘDNIKA WYBORCZEGO

W związku z bieżącą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu po konsultacji z Komisarzami Wyborczymi w Opolu nakazała Urzędnikom Wyborczym zawiesić do odwołania dyżury stacjonarne w urzędach gmin.

Mając powyższe na uwadze podane na stronie internetowej terminy dyżurów w Urzędzie Gminy w Domaszowicach są nieaktualne, a ewentualny kontakt w sprawie zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych może odbywać się oprócz stosowania tradycyjnej formy (osobiście), za pomocą poczty elektronicznej pod adresem lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice. Telefon w sprawie kontaktu dla pełnomocników lub osób upoważnionych: +48 77 4 108 250 wew. 115.

Urzędnik Wyborczy

Bogusław Włos


Informacja dotycząca składania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

W związku z bieżącą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju, uprzejmie informuję, że oprócz stosowania tradycyjnej formy (osobiście), możliwe jest składanie zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych zarówno od indywidualnych zainteresowanych, jak i pełnomocników wyborczych komitetów bądź osób upoważnionych przez pełnomocnika, przesyłanych drogą elektroniczną (skan) na adres mailowy urzędnika wyborczego lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice.

Powyższa forma jest obecnie szczególnie zalecana z uwagi na ograniczenie do minimum wszelkich kontaktów, co ma na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Jeśli przesłane dokumenty będą kompletne (tzn. w przypadku dokonywania zgłaszania przez osobę upoważnioną, dołączono skan upoważnienia oraz zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej zawiera odręczny jego/jej podpis) i nie zawierają błędów formalnych, zgłoszenie takie zostanie przyjęte.  

W przypadku wystąpienia braków w przesłanym zgłoszeniu, osoba dokonująca zgłoszenia zostanie poinformowana o konieczności uzupełnienia zgłoszenia lub usunięcia jego wady do dnia 10 kwietnia 2020 r. (w godzinach pracy UG Domaszowice).

Przypominam jednocześnie, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Domaszowice można dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2020 r. (piątek) w godzinach pracy Urzędu Gminy w Domaszowicach.
W przypadku poczty tradycyjnej decyduje data wpływu zgłoszenia, natomiast przy wyborze formy elektronicznej data i godzina otrzymania korespondencji.

Urzędnik Wyborczy

Bogusław Włos

 

Druki zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych:

- DOCZałącznik nr 1 Zgłoszenie do OKW.doc - dla komitetów wyborczych

-DOCZałącznik tylko dla wyborców.doc - spoza komintetów wyborczych


INFORMACJA DOTYCZĄCA DYŻURÓW URZĘDNIKA WYBORCZEGO
w Urzędzie Gminy Domaszowice (sala ślubów)
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

AKTUALNE DYŻURY

Data dyżuru

Godziny dyżuru

04.03.2020 r. (środa)

od 07:30 do 11:30

12.03.2020 r. (czwartek)

od 12:00 do 16:00

16.03.2020 r. (poniedziałek)

od 08:00 do 12:00

25.03.2020 r. (środa)

od 11:30 do 15:30

Dyżury w okresie od 30 marca do 10 kwietnia 2020 r. zostaną wyznaczone
w późniejszym terminie (będą 2 razy w tygodniu).

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Domaszowice można dokonywać
w nieprzekraczalnym terminie

do 10 kwietnia 2020 r. (piątek) w godzinach pracy Urzędu Gminy

            Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane także w Urzędzie Gminy Domaszowice, pokój nr 13 w godzinach pracy Urzędu.

Urzędnik Wyborczy

Bogusław Włos


Wykaz miejsc na obszarze gminy Domaszowice wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

§ 1. Wskazuje się następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczenie plakatów komitetów wyborczych:

1. Domaszowice – Tablica na skwerze koło budynku Poczty Polskiej oraz stacji PKP

2. Wielołęka – Tablica na skwerze koło Strażnicy OSP

3. Włochy – Tablica na skwerze koło przystanku PKS

4. Strzelce – Tablica przy budynku Świetlicy

5. Siemysłów – Tablica na skwerze przy przystanku PKS

6. Gręboszów – Tablica na skwerze koło Kościoła

7. Woskowice Górne – Tablica na skwerze koło Kościoła

8. Polkowskie – Tablica przy przystanku PKS

9. Nowa Wieś – Tablica na budynku Świetlicy

10. Zofijówka – Przy tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

§ 2. Urzędowe obwieszczenia wyborcze umieszczane będą na tablicach ogłoszeń sołectw i Urzędu Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Domaszowice (www.bip.domaszowice.pl).

Wójt Gminy Domaszowice

/-/ Urszula Medyk


WAŻNE INFORMACJE DLA WYBORCÓW

DOTYCZĄCE DOPISANIA DO REJESTRU WYBORCÓW
ORAZ DO SPISU WYBORCÓW, A TAKŻE ZAŚWIADCZEŃ DO GŁOSOWANIA

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców oraz  wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, złożony przed dniem pierwszego głosowania dotyczą zarówno pierwszego, jak i ewentualnego ponownego głosowania. Zatem wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania złożył wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, będzie w nim ujęty także w przypadku ponownego głosowania. Nie ma możliwości ponownego złożenia wniosku o dopisanie do kolejnego (innego) obwodu głosowania między turami. W tym przypadku wyborca, który
w ponownym głosowaniu będzie chciał głosować w innym obwodzie głosowania, w tym także właściwym dla swojego miejsca zamieszkania – musi pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie wydaje urząd, w którym wyborca został ujęty w spisie wyborców.

Natomiast wyborca, który przed I turą NIE ZŁOŻYŁ WNIOSKU o dopisanie do spisu wyborców w innym obwodzie, niż właściwy dla jego stałego miejsca zamieszkania, może złożyć taki wniosek najpóźniej w 5. dniu przed dniem ponownego głosowania (tj. do 19 maja br).


Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.: https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-uplywie-terminow-zwiazanych-z-uprawnieniami-wyborcow-niepelnosprawnych-w-wyborach-prezy

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.: https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-w-k

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.: https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-za-


Do pobrania:

DOCWniosek o dopisanie do spisu wyborców.doc
RTFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głos..RTF
DOCWniosek o udostępnienie spisu wyborców.doc
DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.doc
RTFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głos..RTF
 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-02-2020
  przez: Cezary Biernacki
 • opublikowano:
  06-02-2020 14:53
  przez: Cezary Biernacki
 • zmodyfikowano:
  30-03-2020 15:14
  przez: Cezary Biernacki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 426
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl