Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOMASZOWICE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU MPZP ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWSIKO

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY DOMASZOWICE

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012.647) oraz art.39 ust.1 pkt.2 i 3, art.54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),

podaję do wiadomości

informację o wyłożeniu do publicznego wglądu :

1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice

2) prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu,

3) stanowiska organów właściwych w sprawach opiniowania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu;

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie

w dniach od 02 stycznia 2013r. do 30 stycznia 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Domaszowicach ul. Główna 26 pokój nr 6 w godz. 800 do 1500

 

Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 29 stycznia 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Domaszowicach ul. Główna 24 w sali narad Urzędu Gminy, godz. 12oo

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 29, art.34, art. 39 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko , każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektów dokumentów.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1)     w formie pisemnej,

2)     ustnie do protokołu,

3)     za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2013 r.

  

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Domaszowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Stanisława Kramarz
Data wytworzenia: 2012-12-19
Metryczka
  • opublikowano:
    19-12-2012 14:33
    przez: Cezary Biernacki
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl