Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM ORAZ O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO REFERENTA - Rozstrzygnięty

 

Dyrektor  Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego

w Domaszowicach

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
REFERENT
w pełnym wymiarze czasu pracy

 Od kandydata(tki) oczekujemy:

 

Wymagania obowiązkowe: 

 • wykształcenie co najmniej średnie (preferowane wyższe),
 •  posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta,
 • cieszenie się nieposzlakowaną opinią.

 

Wymagania dodatkowe:

·         biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna),

 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, systemie oświaty, ustawy  karta nauczyciela, KPA, o rachunkowości,
 • mile widziany staż pracy na stanowisku referenta,
 • znajomość procedur administracyjnych;
 • umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja pracy, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

Główne zadania wykonywane na stanowisku:

·         obsługa zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów wynikającej z przepisów oświatowych;

·        przygotowanie, weryfikacja i wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej;

·         obsługa komisji egzaminacyjnych;

·         prowadzenie spraw związanych z dowożeniem uczniów, z kontrolą obowiązku nauki, z wypoczynkiem letnim, z wyprawką szkolną;

·        opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń związanych z oświatą;

·        pisanie pism wychodzących;

·        prowadzenie archiwum.

 

 Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- kserokopie świadectw pracy,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kwestionariusz osobowy,

- oświadczenie pisemne o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętych kopertach do Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego w Domaszowicach, ul. Kolejowa 3, 46-146 Domaszowice, (Sekretariat) z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta” w terminie do 06. 09. 2010 r.

 

Dokumenty, które wpłyną do Zespołu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela: Bożena Hendrysiak dyrektor Zespołu Tel. 774 194193

 

Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

 

 

                                                                              Dyrektor

Bożena Hendrysiak

 


 __________________________________________________________________________________________________

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
na stanowisko referenta w Zespole Gimnazjalno – Szkolnym
w Domaszowicach
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
 

L.p.
Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkania
1.
Burban Karolina
Dziedzice
2.
Jania Małgorzata
Wołczyn
3.
Lipiec Małgorzata
Polkowskie
4.
Matkowska Edyta
Domaszowice
5.
Piątek Justyna
Wierzbica Dolna
6.
Szymańska Jolanta
Gręboszów
7.
Szymańska Justyna
Namysłów
8.
Tamborska Iwona
Namysłów
9.
Walas Justyna
Włochy

 
 
Rozmowa kwalifikacyjna z ww. osobami odbędzie się w dniu 20.09.2010r. (poniedziałek) o godzinie 900 w sali narad Urzędu Gminy  w Domaszowicach, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice.
 
Przewodnicząca Komisji
Bożena Hendrysiak
Domaszowice, 13.09.2010 r.

 _____________________________________________________________________________________

Rozstrzygnięcie konkursu:

PDFrozstrzygnięcie konkursu.PDF

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Domaszowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Hendrysiak
Data wytworzenia: 2010-08-24
Metryczka
 • opublikowano:
  24-08-2010 11:11
  przez: Cezary Biernacki
 • zmodyfikowano:
  13-06-2012 11:21
  przez: Cezary Biernacki
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl