Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Tryb działania organów

Organy samorządu gminnego działają na podstawie przepisów prawa. Obowiązane są prowadzić postępowanie administracyjne w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli.
Organy gminy są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.
Organy gminy obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Organy gminy powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie.
Sprawy należy załatwiaćw formie pisemnej. Mogą byćzałatwiane także ustnie wtedy, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawa nie stoi temu na przeszkodzie.
Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne.

Szczegółowy tryb działania organów gminy - Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, Wójta Gminy został opisany w dziale - ORGANY GMINY

Metryczka
 • wytworzono:
  01-07-2003
  przez: Cezary Biernacki
 • opublikowano:
  01-07-2003 10:38
  przez: Cezary Biernacki
 • zmodyfikowano:
  22-04-2013 14:33
  przez: Cezary Biernacki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 7798
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl