Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

RODZAJE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

Za akty prawa miejscowego gminy uważa się przepisy powszechnie obowiązujące na obszarze gminy, stanowione przez gminy (reprezentowane przez swoje organy) na podstawie upoważnień ustawowych. Wykorzystując kryterium podstawy prawnej do wydania aktu normatywnego i przedmiotu regulacji, źródła te można podzielić na dwie podstawowe kategorie:
- przepisy wykonawcze i
- przepisy porządkowe.

Przepisy wykonawcze tworzy rada gminy w drodze uchwały. Delegacja ustawowa dla ich stanowienia znajduje się w ustawie szczególnej lub w ustawie gminnej. Do pierwszej grupy zaliczyć można między innymi uchwały określające stawki podatku od nieruchomości i od posiadania psów, uchwały znajdujące delegacje ustawowe w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, czy też w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uchwałą rady gminy wykonawczą do przepisów ustawy szczególnej będzie też statut nadawany szkole założonej przez gminę. Takim aktem gminnym będzie także miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Z kolei uchwałami wykonawczymi do przepisów ustawy gminnej są na przykład statut gminy lub statut sołectwa.
Przepisy porządkowe ustanawia na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy gminnej rada gminy w formie uchwały porządkowej. Może je podejmować również wójt gminy na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 40 ust. 3 ustawy gminnej - także w formie uchwały porządkowej. Przepisy porządkowe charakteryzują się tym, że zawierają nakazy i zakazy określonego zachowania się, z możliwością wprowadzenia za ich naruszenie sankcji w postaci kary grzywny. Ich wydanie jest możliwe, gdy stan faktyczny nie został objęty regulacją ustaw szczególnych a zachodzi konieczność ingerencji prawodawczej ze względu na potrzebę ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
Metryczka
  • opublikowano:
    30-06-2003 09:44
    przez: Cezary Biernacki
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl