Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

POSTĘPOWANIE SKARGOWO - WNIOSKOWE

Postępowanie skargowo - wnioskowe unormowane zostało w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. nr 5, poz. 46)

Prawo składania skarg i wniosków do organów jednostek samorządu terytorialnego jest zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Petycje, skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.
Organy samorządu terytorialnego rozpatrują oraz załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej właściwości.
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.
Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:
- rady gminy – jest wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa,
- organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – jest wojewoda,
- wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych – jest rada gminy.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.

Organy samorządu terytorialnego obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach. Kierownicy tych organów lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu. Dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej oraz w podporządkowanych jej jednostkach organizacyjnych.

 

W Urzędzie w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

- Wójt Gminy Domaszowice - w poniedziałki w godz. 14.00-17.00

- Sekretarz Gminy oraz Kierownicy Referatów - codziennie w godzinach pracy Urzędu.

 

PDFZarządzenie.OR.120.23.2019.2019-11-26 w sprawie organizacji przyjmowania skag, wniosków i petycji.pdf


Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Pan Adam Adamski pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 14:30 – 16:00 w siedzibie Urzędu Gminy Domaszowice -pokój nr 13. W sprawie uzgodnienia spotkań poza terminem dyżuru należy dzwonić do Biura Rady Gminy, tel. 774108285 wew. 115


 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-06-2003
  przez: Cezary Biernacki
 • opublikowano:
  30-06-2003 16:09
  przez: Cezary Biernacki
 • zmodyfikowano:
  27-01-2020 14:36
  przez: Cezary Biernacki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 10334
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl