Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy działki nr 74/1 we wsi Domaszowice

                                
                                                                                         Domaszowice, dnia 05.06.2013 r.
 
 
W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I
p r z e z n a c z o n y ch  d o  d z i e r ż a w y
 
W związku z wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR.0050.49.2013 z dnia 31 maja 2013 roku.  W ó j t   G m i n y wyznacza do dzierżawy :

1. Działkę numer 74/1 o pow. 0,0601 ha, karta mapy 1, KW OP1U/00055358/4 w obrębie Domaszowice.
    
W planie zagospodarowania przestrzennego wsi  Domaszowice teren oznaczony jest symbolem ZMU- tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
      
Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi - 0,1674 q żyta
 
Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz sołectwa Domaszowice na okres 21 dni tj od dnia 05 czerwca 2013 do 26 czerwca 2013 roku oraz umieszczony na stronie internetowej www.domaszowice.pl oraz BIP-u urzędu.
    
Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.
                                                                     
                                                                                            Wójt Gminy
                                                                                           Domaszowice
Metryczka
 • wytworzono:
  05-06-2013
  przez: Helena Małaczyńska
 • opublikowano:
  05-06-2013 11:50
  przez: Cezary Biernacki
 • zmodyfikowano:
  05-06-2013 11:55
  przez: Cezary Biernacki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 2724
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl