Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 06/2013

Domaszowice 2013-06-27                       

W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I

p r z e z n a c z o n y ch   d o   s p r z e d a ż y

 

W związku z podjętym zarządzeniem  Nr OR.0050.54.2013 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 24 czerwca 2013 roku  wyznacza się do sprzedaży:

1. w tybie przetargu działkę nie zabudowaną numer 11 o pow. 0.5000 ha z karty mapy 1 położonej w miejscowości Nowa Wieś, księga wieczysta OP1U/00065928/4. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś teren oznaczony symbolem MM – tereny zabudowy mieszanej  w części frontowej 3000 m² oraz RP – teren użytków rolnych w pozostałej części 2000 m².

Cena nieruchomości brutto  - 36 114,80 zł

2. w trybie przetargu  działkę nie zabudowaną numer 56/3 o pow. 0.1020 ha z karty mapy 1  położonej w miejscowości Nowa Wieś , księga wieczysta OP1U/00036401/2. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś teren oznaczony symbolem MN – tereny zabudowy letniskowej.

Cena nieruchomości brutto -   2 007,36 zł   

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz w sołectwie Nowa Wieś na okres 6 tygodni  t.j. od dnia 27 czerwca 2013 do 08 sierpnia 2013 roku.

Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 27 czerwca 2013 roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. 102, poz. 651).

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

                                                                                     Wójt Gminy Domaszowice

Metryczka
 • wytworzono:
  27-06-2013
  przez: Helena Małaczyńska
 • opublikowano:
  01-07-2013 13:54
  przez: Cezary Biernacki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 3377
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl