Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Wójta Gminy Domaszowice o możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w 2014 roku

Informacja Wójta Gminy Domaszowice o możliwości zgłaszania

kandydatów na członków komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVI.189.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 listopada 2013 r. Wójt Gminy Domaszowice informuje, że organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1.    są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2.    nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;

3.    nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego;

4.    przed upływem trzech lat od wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji nie pozostawała  w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem, albo nie była członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych podmiotów ubiegających się o udzielenie dotacji

Zadaniem Komisji Konkursowej jest:

1.    ocena formalna i merytoryczna ofert na realizacje zadań publicznych złożonych
w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia
o konkursie;

2.    proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;

3.    rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Domaszowice.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia należy składać do dnia 31.01.2014 r. w Sekretariacie Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, (decyduje data wpływu) na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

DOCformularz zglasz kandydata do komisji konkurs.doc

Metryczka
 • wytworzono:
  14-01-2014
  przez: Cezary Biernacki
 • opublikowano:
  14-01-2014 14:23
  przez: Cezary Biernacki
 • zmodyfikowano:
  14-01-2014 14:29
  przez: Cezary Biernacki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 3304
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl