Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomośći przeznaczonych do sprzedaży - Gręboszów karta OP1U0007820/7

Domaszowice 2014-02-03

             W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I

p r z e z n a c z o n y c h   d o   s p r z e d a ż y

W związku z wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR. 0050.5.2014 z dnia 10 stycznia 2014 r.   W ó j t   G m i n y   wyznacza do sprzedaży:

w trybie przetargowym nieruchomość niazabudowaną obejmującą działkę numer 45 o pow. 2,0374 ha  położoną w obrębie Gręboszów z karty mapy 1 , KW OP1U00078260/7.

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Gręboszów teren oznaczony jest symbolem R - tereny  użytków rolnych.

Cena nieruchomości:  33 194,00 zł brutto

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz w sołectwie  Greboszów  na okres 6 tygodni  tj. od dnia  03 lutego 2014. Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do dnia 18 marca 2014 roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r.Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy  Domaszowice pok. nr 10.

Wójt Gminy

Zenon Kotarski

 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-02-2014
  przez: Helena Małaczyńska
 • opublikowano:
  03-02-2014 09:38
  przez: Cezary Biernacki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 2331
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl