Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Strzelce KW OP1U/00042897/0

                                                                          Domaszowice, dnia 03.02.2014 r.

W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I

p r z e z n a c z o n y c h  d o  d z i e r ż a w y

W związku z wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR.0050.8.2014 z dnia 20 stycznia 2014 roku  W ó j t   G m i n y  wyznacza do dzierżawy:

Działkę numer 537/1  o pow. 1,0600 ha z karta mapy 2, KW OP1U/00042897/0 w obrębie Strzelce. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Strzelce teren w 30% oznaczony jest symbolem ZMU – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna. Na pozostałą cześć brak planu zagospodarowania przestrzennego.

     Wysokość rocznego czynszu

     dzierżawnego wynosi -  3,6816 q żyta

Nieruchomości zostaną wydzierżawione w trybie bezprzetargowym. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz sołectwa Strzelce na okres 21 dni t.j. od dnia 03 lutego 2014 do 25 lutego 2014 roku oraz umieszczony na stronie internetowej www.domszowice.pl

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

                                                                    Wójt Gminy

                                                                    Domaszowice

 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-02-2014
  przez: Helena Małaczyńska
 • opublikowano:
  03-02-2014 09:44
  przez: Cezary Biernacki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 2360
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl