Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Strzelcach - rozstrzygnięty

PROW.jpeg

ZP.271.1.2014

  Domaszowice, 22.08.2014 r.

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

(art. 95 ust. 1 oraz art. 139 ust. 3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm).

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiającym jest Gmina Domaszowice, w imieniu której występuje Wójt Gminy – Zenon Kotarski

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

Wójt Gminy Domaszowice informuje, że w dniu 22.08.2014 r. zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Strzelcach (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP nr 237084-2014, data zamieszczenia 15.07.2014 r.)

pomiędzy: Gminą Domaszowice a firmą

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„INSBUD” Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 5A

45-005 Opole

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszeniu, otrzymał maksymalną ilość punktów 100.

Przetarg nieograniczony odbył się dnia 30.07.2014 r.

Cena wybranej oferty brutto:                                           3 988 378,07 zł

Oferta z najniższą ceną brutto:                                        3 988 378,07 zł

Oferta z najwyższą ceną brutto:                                      5 166 000,00 zł

 

                                                                                  Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                              Zenon Kotarski

                                                                                                          /-/

 

 

PROW.jpeg

ZP.271.1.2014                                                                              

Domaszowice, 11.08.2014 r.

           

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

(art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

 

 

1.  Nazwa Zamawiającego: Gmina Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

 

2.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Strzelcach przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu 30.07.2014 r. (ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP nr 237084-2014, data zamieszczenia 15.07.2014 r.).

 

3. Liczba otrzymanych ofert - 6, z których odrzucono 0, wykluczono 0

 

4.  Kryteria oceny ofert: Oferowana cena- 100%

 

5. Wybrano następującą ofertę 

Oferta nr 4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INSBUD” Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 5a

45-005 Opole

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną  z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i Ogłoszeniu, otrzymał maksymalną ilość punktów 100.

Cena wybranej oferty wynosi:  3 988 378,07 zł brutto (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 07/100)– uzyskując 100 punktów  w ramach zastosowanego kryterium cena: 100 %.

 

6. Pozostali wykonawcy

Oferta nr 1

ENERGY INVESTORS GROUP S.A. – lider konsorcjum,  Al. Szucha 8/IV p, 00-582 Warszawa

ENERGY INVESTORS Sp. z o.o. – partner konsorcjum, Al. Szucha 8/IV p, 00-582 Warszawa

Uzyskała 89,94 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena: 100%.

 

Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej „ECOKOM” Sp. z o.o., ul. Opolska 21,

46-022 Luboszyce

Uzyskała 90,91 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena: 100%.

 

Oferta nr 3

WODGAZ Arkadiusz Kosentka Aleksandra Michalska Spółka Jawna, ul. Partyzancka 54A, 45-802 Opole

Uzyskała 77,20 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena: 100%.

 

Oferta nr 5

P.P.U.H. PAGA-PRO Sp. z o.o., ul. Piastowska 16, 47-303 Krapkowice

Uzyskała 97,61 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena: 100%.

 

Oferta nr 6

ROC Developments Sp. z o.o., ul. Partyzantów 1, 46-100 Namysłów

Uzyskała 87,18 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena: 100%.

 

Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wyłonionym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji  o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dziękujemy Wykonawcom za oferty złożone w niniejszym postępowaniu.

 

                                                                                              Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                       Zenon Kotarski

                                                                                                                /-/

 

 

Do wiadomości :

1.  Strona Internetowa Gminy Domaszowice.

2.  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Domaszowice

3.  Wykonawcy, którzy złożyli oferty (art.92, ust 1 ustawy Pzp).

4.  aa 

 

DOCXodpowiedź na pytanie dot. SIWZ 7.docx

DOCodpowiedź na pytanie dot. SIWZ 6.doc

DOCXodpowiedź na pytanie dot. SIWZ 3.docx

DOCXodpowiedż na pytanie dot. SIWZ 5.docx

DOCXodpowiedź na pytanie dot. SIWZ 1.docx

DOCXodpowiedź na pytanie dot. SIWZ 2.docx

 

 

PROW.jpeg

ZP.271.1.2014                                                                             Domaszowice  15.07.2014 r.

                                                

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Ogłoszenie o zamówieniu

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust . 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Strzelcach

 

1.  Nazwa i adres zamawiającego

Zamawiającym jest Gmina Domaszowice, w imieniu której występuje Wójt Gminy Domaszowice

GMINA DOMASZOWICE

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

REGON: 531413136

tel. 77 4108250, fax 77 4108250 wew. 120

e-mail: ug@domaszowice.pl

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego.

2.  Określenie trybu zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

3.  Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 15.07.2014 r.

4.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków  zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Gminy Domaszowice www.domaszowice.pl w dniu   15.07.2014 r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

5.  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przydomowymi pompowniami, rurociągu tłocznego, pompowni tłocznej St-1 dla wsi Strzelce w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Strzelcach”

Miejscowość Strzelce, obręb Strzelce, nr działek ewidencyjnych:   

830, 22, 21, 16, 30, 12, 11/12, 15, 516/1, 872, 537/1, 917, 625/2, 939, 11/2, 11/3, 11/6, 11/7, 11/8, 11/10, 11/14, 23/3, 23/9, 30, 80, 82, 83, 85, 86, 88/1, 91, 96, 97, 98/1, 99/1, 100/16, 101/4, 103, 106/5, 106/6, 107, 108, 109, 110/1, 113/2, 114/2, 114/3, 119, 120/2, 121, 122, 130/1, 131/4, 132/1, 183, 184, 185/4, 186/1, 190/2, 194/1, 196/3, 196/4, 199/1, 201, 204, 206, 207, 212, 217/2, 218, 219/1, 220, 223/1, 225/4, 226, 227/2, 228, 230/1, 231, 232/1, 232/2, 251/1, 251/2, 251/3, 254/1, 255, 256, 257/1, 314/1, 315, 316, 319, 320, 323, 324/1, 325, 326, 327, 328, 329/1, 331, 332, 334/2, 337, 338, 339/1, 341, 344, 345/5, 346/1, 347, 465/5, 465/8, 465/9, 465/10, 466/1, 467, 468, 469, 471/1, 471/5, 473, 474/2, 475/1, 476/1, 477/4, 478, 479/1, 480, 481/4, 482/2, 483, 484, 485/1, 487, 489, 490, 491, 492/5, 492/6, 493, 494/2, 516/2, 520, 521, 522, 523, 524/1, 524/3, 525/2, 526/1, 526/2, 527, 528, 530, 531/1, 532/2, 534/1, 535/1, 535/2, 537/2, 538/1, 539/1, 540/1, 551, 563, 597/1, 580/3, 580/4, 599/1, 600, 601, 603, 604, 605, 607/5, 612, 613, 629/4, 625/1, 630, 649, 650/4, 656, 663/3, 664/1, 664/2, 829/1, 829/2, 829/4, 829/5, 839, 844, 845, 847, 854, 873, 874, 878, 879, 922, 924, 955/1 

Działka numer:

16 – obręb Rychnów (w zakresie włączenia do studni kanalizacyjnej)

Działki numer:

261/1, 261/2 – obręb Gręboszów (w zakresie rurociągu tranzytowego Strzelce-Rychnów)

Zakres robót budowlanych:

- rurociąg tłoczny tranzytowy – układany metoda przewiertu sterowanego, montaż rurociągów z rur polietylenowych, roboty rozbiórkowe (w tym demontaż sieci kolidujących), roboty ziemne z zabezpieczeniem wykopu, z próbami pomontażowymi, z odwodnieniem (jeżeli wymagane),  z rurami ochronnymi, studnia zasuw z czyszczakiem,  studnie zasuw z odpowietrznikiem, badania, próby, inwentaryzacja geodezyjna,

- tłocznia ścieków - dostawa i montaż kompletnie wyposażonej tłoczni ścieków, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, próby pomontażowe, zabezpieczenie wykopu, odwodnienie, izolacja i zagęszczenie, zasilanie elektryczne, pomiar energii elektrycznej, instalacja elektryczna, monitoring i AKPiA, zagospodarowanie terenu pompowni, badania , próby, inwentaryzacja geodezyjna,

- kanalizacja tłoczna – układana metoda przewiertu sterowanego, montaż rurociągów z rur polietylenowych, roboty rozbiórkowe (demontaż sieci kolidujących), roboty ziemne, zabezpieczenie wykopu, roboty pomontażowe,    odwodnienie (jeżeli wymagane), rury ochronne, studnie rewizyjne z zasuwami i czyszczakiem, badania, próby, inwentaryzacja geodezyjna,

- kanalizacja grawitacyjna – przyłącza, montaż kanałów z rur kanalizacyjnych PCV fi 160 mm oraz studzienek rewizyjnych PP fi 425 mm, przepięcia na odcinku od budynku do rurociągu do pompowni przydomowej, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, zabezpieczenie wykopu, próby pomontażowe, odwodnienie (jeżeli wymagane), badania, próby, inwentaryzacja geodezyjna,

- pompownie przydomowe - dostawa i montaż kompletnie wyposażonej przydomowej pompowni, roboty rozbiórkowe,  roboty ziemne, próby pomontażowe, zabezpieczenie wykopu, odwodnienie, zagęszczenie, zasilanie elektryczne, pomiar energii elektrycznej, instalacja elektryczna, uporządkowanie terenu, badania, próby, inwentaryzacja geodezyjna,

- roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe (drogi powiatowe i gminne) nawierzchnie bitumiczne gresowe, żwirowo-ziemne, rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowych, frezowanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, warstwy podsypki piaskowej, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwy asfaltobetonu, rozbiórka i odwóz wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki.

Szczegółowy opis robót zawarto w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym.

Uwaga ! Sieć kanalizacji Strzelec należy połączyć z siecią tranzytu Strzelce- Rychnów.

Nazwy i kody  CPV:

45 00 00 00-7   Roboty budowlane

45 20 00 00-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich  części : roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45 30 00 00-0   Roboty instalacyjne w budynkach

45 23 24 40-8    Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45 31 12 00-2   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45 23 24 23-3    Przepompownie ścieków

45 23 14 00-9    Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45 31 00 00-3    Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45 31 61 00-6    Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego

45 31 70 00-2    Inne instalacje elektryczne

31 20 00 00-8    Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej

31 12 20 00-7    Jednostki prądotwórcze

Roboty należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, projektem budowlanym, pozwoleniami na budowę, zgłoszeniem budowy przyłączy, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem i w następstwie podpisania umowy. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań (np. wizyta miejsca realizacji robót, zapoznanie się z: projektem budowlanym, ogólną specyfikacją techniczną, pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem budowy przyłączy, przedmiarem robót oraz innymi działaniami) w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i do podpisania umowy.

Wykonawcy będą odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ, w tym również z dokumentacją projektową , specyfikacją techniczną , wszelkimi zmianami do SIWZ sporządzonymi w okresie przetargowym, oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonanie robót.

W trakcie prowadzenia robót Wykonawca jest zobowiązany do :

- prowadzenia robót zgodnie z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- przedstawienia aprobat technicznych, certyfikatów, świadectw dopuszczalności na wbudowane urządzenia i materiały budowlane,

- przedstawienia dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) przepompowni ścieków i pompowni przydomowych,

- przedstawienia protokołów badań i sprawdzeń urządzeń z rozruchu dopuszczających do eksploatacji,

- przedstawienia protokołów badań wszystkich przewodów (grawitacyjnych, tłocznych i przyłączy) w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i filtrację wód gruntowych do kanału, badań gruntu (wskaźnik zagęszczenia) i instalacji elektrycznych,

- wykonania inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej po jej wykonaniu wraz z raportem inspekcji, przy czym inspekcja ma potwierdzić prawidłowe wykonanie rurociągu.

Inspekcja telewizyjna sieci kanalizacji sanitarnej musi charakteryzować się następującymi cechami:

* czytelna ostrość obrazu,

* wszystkie kinety i połączenia rur muszą być sfilmowane na całej długości,

* zapis inspekcji ma potwierdzać faktycznie spadki dna kanału,

* suma odcinków sfilmowanych musi zawierać całość przedmiotu zamówienia.

Dokumentacja po wykonaniu inspekcji winna obejmować:

* płytę CD z nagranym raportem,

* mapę z zaznaczoną trasą kanału, numerami studzienek, początkiem i końcem inspekcji,

* wykresy spadku dna kanału,

* fotoraport uszkodzeń,

* opis studzienek kanalizacyjnych,

* obmiar wykonanych prac z wyszczególnieniem kolejnego numeru inspekcji, długości badanych odcinków, drogi, materiału, z którego wykonany jest kanał, ilości wykonanych fotografii.

- zapewnienia obsługi geodezyjnej, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Namiar geodezyjny powykonawczy w skali 1:500 w 2 egzemplarzach wykonany przez uprawnionego geodetę, w formie papierowej i numerycznej (na nośniku elektronicznym * dwa),

- wywozu gruzu, odpadów poza teren prowadzenia robót budowlanych, na składowisko odpadów. Wykonawca musi przedstawić kartę przyjęcia gruzu na wysypisko,

- zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy, a w szczególności: zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych i wykonania organizacji ruchu zastępczego wg uzgodnionego projektu, zapewniając bezpieczne dojścia i dojazdy do istniejących posesji,

- wykonawca zobowiązany jest doprowadzić nawierzchnie dróg, trawników, elewacji budynków i innych obiektów naruszonych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia do stanu pierwotnego,

- Wykonawca zobowiązany jest także dokonać wszelkich uzgodnień i ewentualnych opłat związanych z zajęciem pasa drogowego oraz innych opłat związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. W razie konieczności Wykonawca zapewni i wykona zastępczą organizację ruchu kołowego na czas trwania robót wg projektu organizacji ruchu sporządzonego przez Wykonawcę.

Warunki wymagane do spełnienia przez Wykonawcę:

- na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych punktów pomiarowych do chwili przejęcia przez Zamawiającego, uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne odtworzy i utrwali na własny koszt,

- wszelkie koszty związane z aktualizacją decyzji i uzgodnień Wykonawca uwzględni w cenie kontraktowej i nie będzie żądał za nie osobnej zapłaty. Wykonawca pokryje również wszystkie koszty, o których mowa w decyzjach administracyjnych,

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego,

- Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej,

- W przypadku konieczności odwodnienia terenu robót i zabezpieczenia przed dopływem wód Wykonawca na własny koszt przeprowadzi niezbędne badania i sporządzi projekt odwodnienia terenu robót, uwzględniając hydrogeologiczne właściwości podłoża, przewidywane parametry wykopów oraz rodzaj budowli, warunków posadowienia budowli sąsiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez właściwe organy administracji państwowej.

Na roboty jw. wykonawca udzieli gwarancji na okres 5 lat licząc od daty protokołu odbioru robót.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6.  Informacja o możliwości składania oferty wariantowej

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

7.  Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia (wymagany):  do 30.05.2015 r.

8.   Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku – załącznik nr 1 do formularza oferty.

Każdy Wykonawca samodzielnie musi spełniać ww. warunek.

2) Wiedza i doświadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia,  jeżeli wykaże w wykazie robót budowlanych – załącznik nr 2 do formularza oferty,  że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej jedną robotę budowlaną, odpowiadającą swym zakresem przedmiotowi zamówienia, tj. budowa kanalizacji sanitarno-ciśnieniowej z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów* dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Wartość roboty (budowa kanalizacji sanitarno-ciśnieniowej) nie może być mniejsza niż 4 000 000,00 zł brutto.

W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).

* Dowodami, o których mowa wyżej są:

a) poświadczenie,

b) w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie.

Wykonawca złoży również oświadczenie o spełnieniu tego warunku – załącznik nr 1 do formularza oferty.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 7 do formularza oferty

3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku – załącznik nr 1 do formularza oferty.

4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 3 i 4 do formularza oferty), w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wykonawca musi wykazać, że w celu wykonania zamówienia dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą:

- aktualne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

- co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (dotyczy kierownika budowy).

Wykonawca musi wykazać również, że dysponuje lub będzie dysponował osobami pełniącymi obowiązki kierownika robót w specjalności :

- drogowej,                                  

- konstrukcyjno-budowlanej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji osób zdolnych do wykonania zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie.

Wykonawca złoży również oświadczenie o spełnieniu tego warunku – załącznik nr 1 do formularza oferty.

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 7 do formularza oferty.

5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku – załącznik nr 1 do formularza oferty.

Stwierdzenie spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców odbędzie się poprzez analizę i ocenę oświadczeń i dokumentów żądanych od Wykonawcy (metodą spełnia/nie spełnia) przez powołaną u Zamawiającego Komisję Przetargową.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

9. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

9.1 W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy należy przedłożyć:

1)  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty,

 1. Wykaz robót - załącznik nr 2 do formularza oferty,
 2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 3 do formularza oferty,
 3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - załącznik nr 4 do formularza oferty.

9.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda następujących dokumentów:

 1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, wg załącznika nr 5 do formularza oferty.
 2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 3. aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu —wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty gospodarcze lub więcej podmiotów (konsorcjum/spółka cywilna), każdy Wykonawca oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy, a także spełniać wymogi oraz łączne warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp. Każdy Wykonawca (każdy wspólnik spółki cywilnej) winien złożyć oświadczenia w zakresie art. 24 ustawy Pzp, jak również dołączyć dokumenty o których mowa w pkt. 6.2

W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.

9.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada:

- dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

9.4 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Każdy Wykonawca (każdy wspólnik spółki cywilnej) winien złożyć ww. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - wg załącznika nr 6 do formularza oferty

10. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany jest w ciągu 7 dni od zgłoszenia do częściowego odbioru robót do przekazania Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru, tj.:

- certyfikatów, aprobat i atestów na materiały,

- protokołów i zaświadczeń z przeprowadzonych prób, pomiarów i badań,

- wykazu robót wykonanych w danym etapie (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym) ze wskazaniem procentowego zaawansowania odbieranych robót,

- innych, niezbędnych do odbioru dokumentów.

11. Inne dokumenty:

 1. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, Wykonawca musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – wg załącznika nr 7 do formularza oferty,
 2. Wypełniony formularz oferty,
 3. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę,
 4. Dowód wniesienia wadium,
 5. Określenie części zamówienia, którą Wykonawca powierzy Podwykonawcy – wg załącznika nr 8 do formularza oferty.

12. Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

13. Informacja na temat wadium

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

14. Zaliczki

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

15.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie:

- cena oferty - 100% (najniższa cena)

16.  Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać /przesyłać/ w zamkniętej kopercie w pok. nr 1 (SEKRETARIAT) Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice.

Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

 

Adresat:

Gmina Domaszowice

OFERTA NA: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Strzelcach

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

30.07.2014 r. godz. 1000

Termin składania ofert upływa dnia 30.07.2014 r. o godz. 930.

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego w art. 84 ust. 2 ustawy. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.07.2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – sala narad Urzędu Gminy Domaszowice.

17. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

18. Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

19. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na  której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.

20. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na którą będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.

21. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i zgodnego z przedmiotem zamówienia.

22. Zmiany umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

1.    Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy

1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:

 1. Klęski żywiołowe,
 2. Udokumentowane warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację umowy.

1.2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,

 1. Wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego,
 2. Konieczność wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w zatwierdzonej wcześniej dokumentacji projektowej.

1.3. Zmiany będące następstwem działania osób trzecich.

1.4. Zmiany będące następstwem działania organów administracji w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.

1.5.  Zmiany będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano Zamawiającego

2. Zmiana sposobu spełniania świadczenia - zmiany technologiczne:

1) Pojawienie się na rynku materiałów, części lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

2) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

3) Zmiana ilości robót budowlanych wynikająca ze zmiany projektu, której nie przewidziano w dniu zawarcia umowy, a jest konieczna do uzyskania efektu końcowego,

4) Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane dot. zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

5) Zmiany, które zostały dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

3. Zmiany osobowe:

 1. Zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych uprawnieniach,
 2. Zmiana koordynatora lub osób odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zamówienia po stronie Zamawiającego.

4. Zmiana harmonogramu rzeczowo–finansowego robót budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu spełniania świadczeń w ramach umowy. Zmiana taka nie może pociągnąć za sobą zmiany wynagrodzenia.

5. Pozostałe zmiany:

 1. Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ.
 2. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego, umowy, zmiana adresu, itp.).

6. Zmiany, o których mowa, ust. 2, nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia.

7. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego.

23. Informacje dodatkowe , w tym dotyczące finansowania projektu/programów ze środków Unii Europejskiej:

Zamawiający złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

24. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. Nie.

25. Osoby upoważnione do kontaktów

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

- w zakresie procedury przetargowej: Marta Morga, tel. 77 410 82 50, wew. 111, fax. 77 410 82 50, wew. 120, Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, e-mail: m.morga@domaszowice.pl

- w zakresie przedmiotu zamówienia: Stanisława Kramarz, tel. 77 410 82 50, wew. 110, fax. 77 410 82 50, wew. 120, Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, e-mail: s.kramarz@domaszowice.pl

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 730 - 1530

                                                                                        Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                   Zenon Kotarski

                                                                                                           / - /

Do wiadomości :

1. Biuletyn Zamówień Publicznych

2. Strona internetowa Urzędu Gminy Domaszowice

3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Domaszowice

4. aa

 

PDFogłoszenie BZP.pdf

PDFSIWZ.pdf

PDFzał. 1 do SIWZ - projekt umowy.pdf

DOCformularz oferty.doc

DOCzałącznik nr 1 do formularza oferty.doc

DOCzałącznik nr 2 do formularza oferty.doc

DOCzałącznik nr 3 do formularza oferty.doc

DOCzałącznik nr 4 do formularza oferty.doc

PDFzałącznik nr 5 do formularza oferty.pdf

DOCzałącznik nr 6 do formularza oferty.doc

DOCzałącznik nr 7 do formularza oferty.doc

DOCzałącznik nr 8 do formularza oferty.doc

PDFPozwolenie na budowę.pdf

PDFPrzeniesienie pozwolenia na budowę.pdf

PDFZmiana pozwolenia na budowę.pdf

PDFZgłoszenie wykonania robót.pdf

PDFProjekt Budowlany sieci.pdf

PDFProjekt Budowlany przyłącza.pdf

PDFProjekt Wykonawczy sieci.pdf

PDFProjekt Wykonawczy tranzyt.pdf

PDFProjekt Wykonawczy cz elektryczna.pdf

PDFSpecyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.pdf

PDFBadania Geotechniczne Strzelce.PDF

Pomocniczo:

PDFPrzedmiar Robót sieć.PDF

PDFPrzedmiar Robót tranzyt.PDF

PDFPrzedmiar robót cz elektryczna.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  15-07-2014
  przez: Marta Morga
 • opublikowano:
  15-07-2014 14:52
  przez: Marta Morga
 • zmodyfikowano:
  22-08-2014 11:49
  przez: Marta Morga
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 4027
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl