Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOMASZOWICE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaszowice

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 6477 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

1) projektu zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaszowice

2) prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmian w studium,

w dniach od 10 lipca 2014 r. do 08 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Domaszowicach   ul. Główna 26  pokój nr 6 w godz. od 800 do 1400.

Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 28 lipca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy  w Domaszowicach  ul. Główna 26  w  sali narad Urzędu Gminy, ul. Główna 24  o godz. 1200.

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu studium.

Zgodnie z art. art. 29, art. 34, art. 39 ust. 1 pkt.3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektów dokumentów.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być wnoszone do Wójta Gminy Domaszowice:

 1. w formie pisemnej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
 2. ustnie do protokołu,
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym

w nieprzekraczalnym terminie do dnia  01 września 2014 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  18-07-2014
  przez: Stanisława Kramarz
 • opublikowano:
  18-07-2014 13:58
  przez: Cezary Biernacki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 3993
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl