Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy we wsi Domaszowice KW OP1U00048333/1

                                                                                   Domaszowice, dnia 07.08.2014 r.

W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I  p r z e z n a c z o n y ch  d o  d z i e r ż a w y

W związku z wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR.0050.67.2014 z dnia 31.07.2014 roku   W ó j t   G m i n y   wyznacza do dzierżawy:

 1. Działkę numer 124/1 o pow. 0.9100 ha, karta mapy 1, KW OP1U/00048333/1 w obrębie Domaszowice.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice  teren oznaczony jest symbolem RZ  – tereny  łąk i pastwisk. 

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi – 2,4552 q żyta

Nieruchomości zostaną wydzierżawione w trybie bezprzetargowym. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz sołectwa Domaszowice na okres 21 dni t.j. od dnia 07 sierpnia 2014 do 28 sierpnia 2014 roku oraz umieszczony na stronie internetowej www.domszowice.pl

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

Wójt Gminy

                                                                                       Domaszowice

Metryczka
 • wytworzono:
  07-08-2014
  przez: Helena Małaczyńska
 • opublikowano:
  07-08-2014 09:01
  przez: Cezary Biernacki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 1931
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl